Căn cứ Thông tư 13/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 39/2018/TT-BYT ngày 13/11/2018 của Bộ trưởng Bộ y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc.

Căn cứ Thông tư 14/2019/TT-BYT ngày 05/07/2019 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 37/2018/TT-BYT ngày 13/11/2018 của Bộ trưởng Bộ y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước.

Kể từ 00 giờ 00 phút ngày 20/02/2020, Bệnh viện Huyện Củ Chi thực hiện giá khám bệnh, ngày giường bệnh theo quy định Bệnh viện hạng II.