Thông tư số 15 /2018/TT-BYT

Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp

  • 07 giá khám bệnh, hội chẩn theo hạng BV
  • 41 giá giường bệnh theo hạng BV
  • 1.901 giá DVKT áp dụng chung cho các Bv cùng hạng, trừ TYT là 70% mức giá
  • 160 DVKT đã được xếp tương đương được bổ sung ghi chú.

Bình luận