1. Cảnh giác dược
– Đình chỉ việc chỉ định domperidon cho trẻ em 
2. Thông tin thuốc
– Sử dụng rivaroxaban (Xarelto) cùng với thức ăn
– FDA chấp thuận phối hợp kháng sinh mới.

 

Bình luận